Vedtægter for

Team Street-Dogs

 

Team Street-Dogs hjælper de kasserede kæledyr, både hunde og katte, i hele verden i det omfang, som vi har midler til.

Vi hjælper privatpersoner, der gerne vil gøre en forskel for de kasserede kæledyr, men har svært ved, at løfte byrden alene og vi hjælper internater, der også har svært ved, at skaffe foder, udstyr og midler til det store arbejde.

Fælles for dem vi hjælper er, at det er non-profit,

så vores arbejde kommer dyrene til gode.

 

Foreningens formål er:

At hjælpe verdens hjemløse og nødlidende hunde og katte, primært ved foderindsamling, pengeindsamling, sponsorater, fondsmidler, kontingenter og andre aktiviteter.

At hjælpe med opbygning og indretning af internater i ind og udland samt at begrænse antallet af hjemløse dyr ved hjælp af "Animal Birth Control" (sterilisation) i samarbejde med andre dyrevelfærdsorganisationer og dyrlæger.

At medvirke til, at aflivning af sunde danske hunde og katte minimeres.

At vi igennem vores indsats kan medvirke til, at ændre menneskers holdninger til dyr og dyrevelfærd og dermed få sat fokus på, at dyr også er levende individer der skal respekteres som sådan. Dette gøres ved, at vi ved hjælp af oplysning og dokumentation, kan få sat fokus på de grusomheder som de hjemløse kæledyr udsættes for, rundt omkring i verden.

At indgå et samarbejde om dette arbejde, med andre dyrevelfærdsorganisationer, dyrlæger, politikere og privatpersoner, på verdensplan.

 

Foreningens hjemsted:

Foreningen Team Street-Dogs primære foreningsadresse er Slagelsevej 6, 4200 Slagelse.

Hjemmehørende i Slagelse kommune.

 

Optagelsesbetingelser og evt. eksklusion.

§1 Foreningen er en privat sammenslutning der er åbne for medlemskab for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og som ønsker, at medvirke til at opfylde disse.

§2 Foreningen har mulighed for, at ekskludere medlemmer, der modarbejder dens formål. Bestyrelsen træffer beslutning om en evt. eksklusion

 

Kontingent.

Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kontingentet udgør 1. Feb. 2016 kr. 60,00 pr. måned, der betales månedsvis forud. Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Medlemmer der er i restance, slettes af medlemslisterne efter 2 måneder.

Udmeldelse kan ske skriftligt ved udgangen af en måned.

 

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes en gang om året, i 2. kvartal. Generalforsamlingen varsles 1 måned før afholdelse og opslås på foreningens hjemmeside www.street-docs.dk. Tilmelding til deltagelse i generalforsamling sendes på e-mail til foreningen, så det er foreningen i hænde 10 arbejdsdage før afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes være foreningen i hænde 10 arbejdsdage før afholdelse og sendes til foreningen på e-mail. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indeholde forslagsstillerens navn og medlemsnummer.

Alle medlemmer, der har været medlem i 12 måneder, og ikke er i restance, har stemmeret til generalforsamlingen.

Valgbare medlemmer til bestyrelsen er alle, der opfylder følgende betingelser:

Har været medlem i 2½ år.

Har udført frivilligt hjælpearbejde for foreningen i mindst 6 mdr.

Vil være tro mod vedtægterne og foreningens formålsparagraffer.

Brænder for sagen og er villig til, at bruge meget tid på at hjælpe dyrene

 

Generalforsamlingens dagsorden skal, som minimum, indeholde følgende punkter:

1)Valg af dirigent.

2)Valg af referent.

3)Formandens/bestyrelsens beretning.

4)Fremlæggelse/godkendelse af regnskab.

5)Fastsættelse af kontingent.

6)Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.

7)Indkomne forslag og spørgsmål.

8)Eventuelt. (Der kan intet vedtages under dette punkt).

 

Ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan til enhver tid, indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt 2/3 af bestyrelsen er enige om dette.

Medlemmer der har stemmeret på den normale generalforsamling kan også indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt 2/3 af disse medlemmer er enige om dette.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være bestyrelse og medlemmer i hænde senest 1 måned før afholdelse.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamling sendes på e-mail til foreningen, så det er foreningen i hænde 10 arbejdsdage før afholdelse.

 

Foreningens ledelse:

Foreninger ledes af bestyrelsen, der træffer alle beslutningerne i foreningen.

 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 til 11 personer.

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.

Halvdelen af bestyrelsen er på valg, ved hver generalforsamling. Dette for at fremme en større kontinuitet i bestyrelsen og for at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer ikke kan skiftes ud på en gang.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv, hvem i bestyrelsen, der har de nødvendige kvalifikationer til de enkelte poster, der skal besættes.

Bestyrelsen består fast af Formand, Næstformand, Sekretær, salg & marketings ansvarlig

IT¬-ansvarlig og Kasserer.

Sekretæren indtræder som suppleant for bestyrelsen og har adgangs-, stemme og taleret til bestyrelsesmøderne.

Der afholdes bestyrelsesmøde 1 gang om måneden eller, hvis der er opstået et uforudset problem, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsen, herunder Formanden eller Næstformanden, er til stede.

Alle aktiviteter og projekter skal være godkendt af bestyrelsen, inden de iværksættes.

Bestyrelsen kan indgå samarbejde med andre dyrevelfærdsforeninger/organisationer og dyrlæger, både i Danmark og i udlandet uden forudgående generalforsamling.

 

Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet fremlægges af kassereren på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har kompetence til at godkende regnskabet.

Generalforsamlingens revisorer skal fremlægge deres bemærkninger til årsregnskabet i form af en påtegning på regnskabet.

 

Tegningsregler.

Foreningen opererer med en gradueret tegningsret.

Kassereren tegner foreningen for beløb op til kr. 3.500,00. Transaktioner over denne grænse, skal godkendes af formanden.

Køb og salg af fast ejendom kun kan ske, efter at spørgsmålet har været behandlet af den samlede bestyrelse.

 

Vedtægtsændringer.

Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 måneder før generalforsamlingen, for at kunne blive behandlet. Dette, for at sikre, at bestyrelsen i god tid kan offentliggøre forslagene overfor medlemmerne, så alle kan nå at sætte sig grundigt ind i vedtægtsændringerne, inden generalforsamlingen.

For at vedtægtsændringer kan blive vedtaget, kræver det behandling og vedtagelse med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, på to af hinanden følgende generalforsamlinger, for at kunne træde i kraft.

 

Opløsning.

I tilfælde af opløsning, af foreningen Team Street-Dogs tilfalder organisationens formue/overskud til en ligesindet dyrevelfærdsforening/organisation, der kan efterleve foreningens formålsparagraffer.

En opløsning af foreningen kan kun ske, efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med 3/4 stemmeflertal af de afgivne stemmer.

Forslag om nedlæggelse af foreningen, skal offentliggøres for foreningens medlemmer, senest 2 måneder før den førstkommende generalforsamling.

 

Bestyrelsens underskrift:

 

Copyright©2012 - 2016 Team Street-Dogs - alle rettigheder forbeholdes